ศุกร์์ ที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ.2564

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือยุวกาชาด

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 07.00 )
เข้าค่ายลูกเลือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2563 ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
เข้าชม 93  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2564
  
ทดสอบสมรรณะนักศึกษาวิชาทหาร

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 07.00 )
นักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 1-3 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร ทำการทดสอบสมรรณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ บริเวณสนามโรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร
เข้าชม 93  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2564